Skip to content

Landbrug

en genvej til uddannelse og arbejde

Om det sociale landbrug

Landbruget som arena for green care

Det sociale landbrug kan udvikle menneskers kompetencer. Selvværdet højnes og den mentale trivsel styrkes på en naturlig måde.

Landbrugene har Igennem tiderne dannet rammen om mange forskellige sociale indsatser.

De første sanatorier inddrog landbrug og gartneri som en form for behandling.

Op igennem 70’erne, 80’erne og 90’erne skete et paradigmeskift.

Indsatsen gik fra at have karakter af tvangsarbejde, til at blive en ramme om læring, og udvikling af fysisk og mental sundhed.

Det sociale landbrug kan hjælpe mennesker med at styrke selvværdet, viljen og evnen til at handle på egne vegne.

Det sociale landbrug

Begrebet Social Farming har vundet indpas i mange slags sociale tilbud for forskellige målgrupper; udviklingshæmmede, psykisk sårbare, stressramte, unge kriminalitetstruede.

I Holland findes der veldokumenterede og gode erfaringer med sociale landbrug. Indsats med bolig og arbejde for yngre personer med demens er senest dokumenteret effektiv.

Det særlige ved landbruget er, at det kan indrettes så omgang med dyr, planter og natur, kan inkluderes i en tydelig ramme.

Kompetencer udvikles og der bliver produceret varer og tjenesteydelser, som andre kan få glæde af. Selvværdet højnes og den mentale trivsel styrkes.

Mange mennesker med mentale og kognitive handicap giver udtryk for, at de vilkår de arbejder under i et socialt landbrug, gør dem godt.

Frisk luft, god plads og en mangfoldighed af forskellige opgaver med forskellige sværhedsgrader, gør det nemt at finde opgaver til alle. Pasningen af dyr og planter virker motiverende på mange. Produktion af lokale fødevarer er synligt meningsfuldt.

Opgaverne i landbruget styrker selvværdet, viljen og evnen til at handle på egne vegne.

Det sociale landbrug understøtter FN Verdensmålene og FN Handicapkonventionen ved at tale ind i bæredygtig og inklusion af mennesker med særlige behov.

Mange muligheder

Det sociale landbrug, giver rigtigt god mening i en tid hvor der i højere grad stilles krav til landbruget om omstilling til en ny og mere bæredygtig driftsform.

I multifunktionelle landbrug, som har en mangfoldig økologisk eller biodynamisk produktion, er der brug for mange hænder.

Ofte vil det give mening at have en form for forarbejdning af lokale fødevarer i form af mølleri, mosteri, bageri, køkken, bed and breakfast, servicering af turister eller andet.

Samfundet bliver mere og mere specialiseret.

Sociale landbrug med deres mangfoldighed af muligheder kan modvirke de negative konsekvenser. Det sker ved at skabe plads og inkludere mennesker som ellers vil have svært ved at finde deres plads i samfundet.

I Green Care Netværket arbejder vi for at fremtidens landbrug vil blive mere mangfoldigt og mere bæredygtigt. Vi tror landbruget kan løfte flere sociale opgaver i fremtiden.

I en lang række lande rundt om i verden er det allerede en realitet.

I Danmark har vi medlemmer som allerede har vist, at det kan lade sig gøre.

Skrevet af Carsten Ørting Andersen

Links til at læse mere om det sociale landbrug.

Back To Top